AJANKOHTAISTA

Kuulumiset meiltä ja muualta

UUSI TUOTE! JUSSI-PURISTIN

Jussi-Puristimella tiivistetään kierrätysmateriaali pienempään tilaan, jolloin keräysastioiden ja tyhjennyskertojen määrä vähenee. Materiaalien keräys on myös helpompaa ja mukavampaa, kun keräysastiat eivät pursuile. Esimerkiksi 660 litran muovinkeräysastian tyhjennysväli pitenee jopa 80 %. Jussi-Puristin sopii kaikkiin standardi-mallisiin 600–1000l keräysastioihin sekä se on helppo kiinnittää ja irrottaa. Yksi puristin riittää useampaan keräysastiaan.

Puristimen pituutta pystyy säätämään
 1. Vähentää keräysastioiden määrää
 2. Tiivistää lajitellun materiaalin, massa astiassa puolittuu
 3. Harventaa keräysastian tyhjennyskertoja ja keräysliikennettä
 4. Helpottaa pursuilevien materiaalien keräystä

Jos kiinnostuit tuotteesta, niin ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää ja annamme tarjouksen.

Huomioi nämä 4 asiaa, kun mietit kiinteistösi jätevesien käsittelyä!

Haja-asutusalueilla sijaitsevilla kiinteistöillä on nyt jo pieni kiire hoitaa jätevesiasiat kuntoon, jos laki muutoksiin velvoittaa. Muutetussa ympäristönsuojelulaissa ja jätevesiasetuksessa asetetaan raamit kiinteistökohtaisiin toimiin jätevesien käsittelyyn. Jotta asia ei olisi liian helppo, on jätevesijärjestelmiin liittyvissä vaatimuksissa vielä kuntakohtaisia eroja. Olemme nyt keränneet tähän asiat, jotka kiinteistön omistajan tulee ottaa huomioon, kun alkaa miettimään tai miettii oman kiinteistön jätevesiasioita ja mahdollista kunnostuksen tarvetta.

1. Kiinteistösi jätevesijärjestelmää ei välttämättä tarvitse asentaa tai uusia!

Kaikkien ei tarvitse uusia jätevesijärjestelmää. Ympäristönsuojelulaissa on annettu helpotuksia ja tiettyjen ehtojen täyttyessä, jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia. Jätevesijärjestelmän uusimista ei tarvitse suorittaa, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
 2. Kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
 3. Kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 4. Kiinteistön omistaja on syntynyt ennen päivämäärää 9.3.1943
 5. Kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
 6. Myös kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastettava sosiaalinen suorituseste otetaan huomioon

Nämä ovat ympäristönsuojelulakiin kirjatut ehdot ja vähimmäisvaatimukset, mutta vaatimuksissa voi olla vielä kuntakohtaisia tiukennuksia. Jos siis nämä ehdot täyttyvät, ole vielä varmuuden vuoksi yhteydessä kuntasi päättävään viranomaiseen varmistaaksesi asian. Ja meidän suosituksemme tietysti on, että kaikki pitäisimme omat rantamme puhtaana ja puhdistaisimme mahdollisimman paljon pesuvesiä.

2. Näissä tapauksissa jätevesijärjestelmä tarvitsee asentaa tai uusia

Jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyttynyt, niin todennäköisesti kiinteistösi jätevesijärjestelmä vaatii toimenpiteitä. Jätevesijärjestelmän kunnostus vaaditaan siis tässä tapauksessa aina. Kunnostuksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä olevan rakennuksen sijainnin mukaan.

Jos rakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta, niin kunnostus pitää olla tehty 31.10.2019 mennessä. Aikaa on siis jäljellä reilu vuosi, mutta kannattaa aloittaa toimenpiteet ajoissa. Ensi vuonna kaikki asian kanssa tekemisissä olevat viranomaiset, urakoitsijat, suunnittelijat ja muut tahot ovat todennäköisesti todella kiireisiä. Näissä alle 100 metrin etäisyydellä sijaitsevissa tapauksissa on mahdollisuus poiketa määräyksistä, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kunnostuksen kustannuksen muodostuvat kohtuuttomiksi kiinteistön omistajalle.

Mikäli rakennus sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä, merestä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta, kunnostus täytyy tehdä seuraavan SUUREN remontin yhteydessä. 100 metrin etäisyys katsotaan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lähimmän talousvesiä tuottavan rakennuksen seinään. Tällaiseksi SUUREKSI remontiksi katsotaan vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessa korjataan. Myös tilanne, jossa rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö tehdään, katsotaan SUUREKSI remontiksi. Jos tämän kaltainen suuri remontti on edessä, niin laki ei anna poikkeamismahdollisuuksia jäteveden määrän tai kohtuuttomien kustannusten perusteella.

3. Mitkä on toimenpiteet, kun jätevesijärjestelmä tarvitsee uusia?

Jätevesiselvitys sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätevesiselvityksen pitää sisältää seuraavat asiat:

 1. Kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta
 2. Arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta
 3. Arvio puhdistusvaatimusten täyttymisestä
 4. Tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista
 5. Arvio muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen

Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Nämä ohjeet saat meiltä laitevalmistajana Biojussi-jätevesijärjestelmän mukana.

Jätevesisuunnitelma ja toimenpidelupa

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että jätevesijärjestelmästä laaditaan jätevesisuunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Tämä suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalle tehtävään lupahakemukseen (toimenpidelupa). Toimenpidelupa haetaan kiinteistön sijaintikunnasta. Suunnitelman on sisällettävä:

 1. Tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta
 2. Tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta ja toimintaperiaatteesta
 3. Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta
 4. Arvio jätevesien ympäristökuormituksesta
 5. Tiedot:
  1. asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista
  2. hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta
  3. jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista, ja muusta vedenotosta
  4. pinta- ja pohjavesistä
  5. muusta maankäytöstä
 6. Tarvittaessa myös tiedot jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan

Kun toimenpidelupa on saatu, niin jätevesisuunnitelman mukaisiin toimiin voidaan ryhtyä. Tämä tarkoittaa käytännössä suunnitelman mukaisten järjestelmien hankkimista ja osaavan urakoitsijan kutsumista kiinteistölle.

4. Kuulostaako hankalalta? Autamme sinua!

Jos kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan, niin suosittelemme ottamaan paikallisen jätevesisuunnittelijan palvelut käyttöön, niin  kaikki tulee varmasti tehtyä oikein. Suunnittelija sitten osaa valita kiinteistöllenne oikeanlaiset ja tarpeeseenne sopivat jätevesiratkaisut. Myös meidän kautta saat kokonaisvaltaisen paketin kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelusta ja järjestelmän valinnasta aina asennukseen, laitteen käytön opastukseen ja käyttöönottoon asti. Sekä tietysti autamme ja palvelemme myös tämän jälkeen!

Ota meihin yhteyttä!

Biojätteen kompostoinnin hyötyjä

Kompostointi on aina ajankohtaista ja kompostoinnin hyödyt ovat kiistattomia. Nyt Porin Asuntomessujen johdosta kompostointi on entistä ajankohtaisempaa, kun Pilke Päiväkotien tiedepäiväkoti Välke ottaa käyttöön Biojussin Kiinteistökompostorin.
Kompostointi on orgaanisen keittiö- ja puutarhajätteen muuttamista maatumisen avulla ravinnerikkaaksi maa-ainekseksi. Kompostissa pieneliöt, kuten bakteerit, sienet ja lierot, tekevät omaa työtään eli hajottavat eloperäistä jätettä. Työn tuloksena vapautuu vesihöyryä, hiilidioksidia, ravinteita ja lämpöenergiaa – ja tietenkin hyvää multaa. Biojussi lämpökompostorissa varmistetaan sopiva lämpötila ja hapensaanti vuoden ympäri ja näin saavutetaan biojätteen nopeampi hajoaminen. Tehokas kompostoituminen vaatii riittävästi happea ja ravinteita, kosteutta ja lämpöä. Hyvä komposti on ilmava ja hajuton – mätänevä tunkio on hapeton ja haiseva.

 

Tässä listaa kompostoinnin tuottamista hyödyistä!

 

HELPPOA, HYÖDYLLISTÄ JA TALOUDELLISTA

 • Biojäte on helppoa tuoda biojäteastiassa kompostoriin
 • Kiinteistökompostori on helppo tyhjentää nostamalla suursäkki pois

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ ISOMPI HYÖTY

 • Yhdessä kaikki on helpompaa ja näin muodostuu myös kustannussäästöjä

KOMPOSTOINTIA YMPÄRI VUODEN

 • Eristetty kompostori toimii myös talven pakkasilla

KOMPOSTOINTI ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISINTÄ BIOJÄTTEEN SYNTYPAIKALLA

 • Tukee myös jätelain tavoitteita ja vähentää yhteiskunnallisia kustannuksia
 • Ei ympäristöä rasittavaa kuljetusta

LUONNONVAROJEN JÄRKEVÄÄ KÄYTTÖÄ JA EHKÄISEE JÄTTEEN HAITTAVAIKUTUKSIA

BIOJÄTTEEN RAVINTEET TAKAISIN LUONTOON MAANPARANNUSAINEENA

 • Ei kaatopaikalle sekajätteen mukana

EI VALUMIA VESISTÖIHIN TAI POHJAVESIIN LUONTOA REHEVÖITTÄMÄÄN

SEKAJÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLI HARVENEE

 • Lisää kustannussäästöjä!

SEKAJÄTEASTIAN HAJUHAITAT PIENENEVÄT

 • Ei mätänevää biojätettä sekajätteen joukossa
 • Suljettu kompostori ei aiheuta hajuhaittoja

ARJEN MERKITTÄVÄ EKOTEKO, JOSTA ITSE KOMPOSTOIJA HYÖTYY

 • Ilmaista ja todella hyödyllistä maanparannusainetta!
 • Myös muut ovat kiinnostuneita hyvälaatuisesta maanparannusaineestasi!

KAATOPAIKKOJEN TARVE VÄHENEE

 • Haitalliset kaatopaikkakaasut vähenevät!

KOMPOSTIMULLAN HYÖDYT MAAPERÄLLE

 • Maan vedenpidätyskyky paranee
 • Parantaa maan kykyä sitoa ravinteita
 • Edistää tärkeää maan ilmavuutta
 • Vähentää myrkyllisten aineiden ja happamuuden haittoja
 • Vähentää kasvitautien ja tuholaisten esiintymistä
 • Parantaa kasvien vastustuskykyä
 • Edistää kasvien juurten syvyyskasvua
 • Luovuttaa hajotessaan ravinteita hitaasti ollen pitkävaikutteinen lannoite

Kaikilla kompostoinnista kiinnostuneilla ei välttämättä ole mahdollisuutta hankkia omaa kompostoria. Silloin hyvä vaihtoehto on suurempi kompostori, jolloin esimerkiksi taloyhtiön tai kyläyhteisön kanssa voidaan kompostoida yhdessä ja kaikki hyötyvät.

Tästä pääset tutustumaan Biojussi Kiinteistökompostoriin

Asuntomessut Pori 2018: Päiväkodin biojäte muuttuu hyödylliseksi kasvualustaksi

Yhtenä Porin asuntomessujen 2018 teemoista on ekologisuus ja tämän teeman mukaisesti myös Pilke tiedepäiväkoti Välkkeen biojätettä tullaan käsittelemään mahdollisimman ekologisesti. Ratkaisuksi on valittu Sastamalalaisen Biojussin Kiinteistökompostori, jolla pystytään kompostoimaan kaikki päiväkodin tuottama biojäte ja muuttamaan se hyödylliseksi kasvualustaksi.

Päiväkodin rakentajan Suomen Hoivatilat Oyj:n, varhaiskasvatuspalveluita tarjoavan Pilke Päiväkodit Oy:n ja Porin kaupungin yhteistyössä haluttiin ekologinen ja kestävää kehitystä tukeva ratkaisu biojätteen käsittelyyn. ”Porin kaupunki näkee kompostoinnissa mahdollisuuden testata biojätteen käsittelyä kiinteistökohtaisesti hieman isommassa mittakaavassa. Lisäksi ruokajätteen kompostointi koetaan tärkeänä työkaluna päiväkoti-ikäisten ympäristökasvatukseen”, sanoo jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen Porin kaupungilta. Olennainen asia yhteistyössä on, että kompostoinnin tärkeää ja hyödyllistä oppia voidaan jakaa jo päiväkoti-ikäisille lapsille. Porin Hanhiluodossa sijaitsevan Kompostointipuiston myötä Porin kaupunki on jo ennestään toiminut kompostoinnin edelläkävijänä ja esimerkkinä muille kaupungeille.

Asuntomessut rakenteilla Karjarannassa

Sastamalalaisella Biojussilla on tarjota päiväkodille sopiva ratkaisu eli suurkompostori, joka sopii laitosten, yritysten, taloyhtiöiden tai erilaisten yhteisöjen, kuten kyläyhteisöjen tai naapurustojen ympärivuotiseen biojätteen käsittelyyn. ”Päiväkoti ja Asuntomessut ovat ihanteellinen paikka tuoda tuotettamme ja sen tarjoamia mahdollisuuksia entistä enemmän ihmisten tietoisuuteen. Ja mikä sen parempaa, kun opettaa jo päiväkoti-ikäisiä lapsia kompostoimaan”, kertoo Jukka Harjula Biojussista. Biojussi Kiinteistökompostori on suuri lämpökompostori, jolla pystytään käsittelemään ja kompostoimaan isommankin ihmismäärän tuottama biojäte ympärivuotisesti. Suursäkkimenetelmällä valmis kompostimassa on helposti siirrettävissä sen hyödyntämispaikkaan.

LISÄTIETOA KOMPOSTORISTA:

Biojussi Kiinteistökompostori on tilavuudeltaan 2,5 m³ ja sen toimintaperiaatteeseen kuuluu kaksi kompostorissa olevaa suursäkkiä, jotka nostetaan laitteesta pois, kun säkki on täynnä ja biojäte on kompostoitunut. Ensimmäisen Kiinteistökompostorin suursäkeistä ollessa täynnä, kompostorin kannet käännetään ja alkaa toisen suursäkin täyttö. Kansien käännössä täyttöluukku siirtyy luonnollisesti tyhjän suursäkin kohdalle. Täyteen tullut ensimmäinen säkki saa vielä rauhassa kompostoitua kompostorissa. Suursäkki-menetelmällä massan siirtely, kuljettaminen ja käsittely on tehty mahdollisimman helpoksi. Suursäkit ovat kooltaan kuitenkin sen kokoisia, ettei niiden siirtämiseen tarvita suuria nostureita. Kompostin tuotos, ravinteikas kompostimulta, hyödynnetään Porin kaupungin puutarhaosaston käytössä kasvualustana.

 

Lisätietoja: info@biojussi.fi

Jukka Harjula, p. 0500 764 145, jukka.harjula@biojussi.fi

8 syytä miksi valita Talli-Jussi lantahuoltoratkaisuksi

Talli-Jussi toimii hevostallin lantahuollon kokonaisratkaisuna. Tässä muutamia puolestaan puhuvia ja huomioon otettavia seikkoja, joita kannattaa miettiä lantaratkaisun valinnassa.

 

 

 1. EI JÄTETTÄ, VAAN HYVÄLAATUISTA MAANPARANNUSAINETTA JA LANNOITETTA

  Talli-Jussi täynnä kompostoitunutta hevosenlantaa

  • Kompostointi Talli-Jussilla parantaa lannan ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä maanparannusaineena
  • Lanta ja sen ravinteet hyötykäyttöön, eikä pellonreunoille, metsiin tai kaatopaikalle
  • Kompostoinnilla lannan käsiteltävyys paranee huomattavasti
  • Kompostoitunut lanta kiinnostaa esim. viljelijöitä, puutarhureita, mullanvalmistajia, lannanmyyjiä ja lannoitteiden valmistajia
 2. RATKAISEE HEVOSTALLIN TILAONGELMAN
  • Pienemmillä talleilla tai lähiöiden talleilla ei ole tilaa rakentaa suurta lantalaa – Talli-Jussi sopii pienempäänkin tilaan
  • Kompostointi lähes puolittaa lannan määrän, joten lanta varastoituu huomattavasti pienemmässä tilassa
 3. RATKAISEE HEVOSENLANNAN LOGISTIIKKAONGELMAN
  • Voidaan sijoittaa ihan tallin viereen, jolloin lantaa ei tarvitse kärrätä pitkää matkaa
  • Kompostoitunut lanta voidaan varastoida tai kuljettaa loppukäyttäjälle kätevästi suursäkeissä
  • Lanta helppo kuljettaa nopeasti pois tallilta
 4. EDULLISEMPI KUIN PERINTEINEN LANTALA
  • Talli-Jussin hankinta-ja asennuskulut ovat vain murto-osa säädösten mukaisen lantalan rakennuskustannuksista
  • Kustannusten ennustettavuus – Laiteinvestoinnin jälkeen ei juurikaan kuluja
 5. TURVALLINEN KÄYTTÄÄ
  • Lanta kipataan ergonomisesti alaspäin kärrystä
  • Suljettavat kannet takaavat, ettei laitteeseen pääse putoamaan

   Ruoho aloittaa matkansa kohti ravinteikasta kompostimultaa

 6. EI HAJU- EIKÄ NÄKÖHAITTOJA YMPÄRISTÖÖN
  • Talli-Jussin tiivis rakenne pitää lannan hajun kurissa – Naapurit kiittävät!
  • Maahan asennettava, siisti ja tyylikäs Talli-Jussi on helppo maisemoida tallipihaan
  • Suljettu järjestelmä sopii myös pohjavesi- ja luonnonsuojelualueille
 7. TOIMII KAIKILLA KUIVIKKEILLA
  • Talli-Jussi on testattu lähes kaikilla kuivikkeilla ja se toimii erinomaisesti kasviperäisillä kuivikkeilla, kuten hampulla, oljella ja turpeella
  • Talli-Jussi toimii lisäksi myös sahanpurulla ja kutterinpurulla – huomioithan kuitenkin, että jälkikompostointi kestää pidempään ja typpipitoisuus laskee lähes nollaan
 8. HELPPO ASENTAA
  • Talli-Jussi toimitetaan asennuspaikalle asennusvalmiina
  • Voidaan tarvittaessa myös siirtää toiseen paikkaan

Lue lisää Talli-Jussista!

Biojussin Facebookissa kesäarvonta!

Biojussin Facebook-sivulla on nyt kesäarvonta ja palkintona Biojussi Mökki 650 (arvo 1560,00€)! Biojussi Mökki on painevedellä ja lämminvesivaraajalla varustetun perusmökin varma suodatinvalinta. Se on kolmiosainen harmaavesisuodatin, jossa sakokaivo poistaa kiintoaineen, rasvan ja osan fosforista kiintoaineen muodossa. Lisäksi kalkkisuodatinkaivo puhdistaa vedestä fosforia, typpeä ja bakteerit biologis-kemiallisesti. Sakka-/tarkastuskaivo kerää vielä kalkkimassasta tulevan vähäisen kalkkisakan. Nyt osallistumalla on siis mahdollisuus saada mökin jätevesijärjestelmä kerralla kuntoon!

 

Osallistumaan pääset Mökki-suodattimen kuvaa klikkaamalla tai tästä!

 

Biojussi mukana Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa

Biojussin Avainlippu-tuotteet eli jätevesijärjestelmät ja kompostorit ovat mukana Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa. Kampanjan myötä haluamme muistuttaa kotimaisen työn merkityksestä tuotteidemme taustalla.

Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme tuoda esille tuotteidemme taustalla olevan kotimaisuuden. Yrityksellemme tämä merkitsee luotettavuutta ja turvallisuutta sekä arvostusta suomalaista työtä kohtaan. Jätevesijärjestelmillemme ja kompostoreillemme on myönnetty suomalaisesta valmistuksesta kertova Avainlippu, Juha Harjula kommentoi.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Kolmevuotisella Onhan siinä Avainlippu -kampanjalla Suomalaisen Työn Liitto haluaa nostaa Avainlipun sille kuuluvaan arvoon.

Tutkimustulokset kertovat, että suomalaiset haluavat tehdä arvopohjaisia valintoja. Tämä usein unohtuu ostopäätöshetkellä. Kampanjan avulla pysäytämme asiakkaan ostopäätöksen äärelle. Opetamme tarkastamaan ostotilanteessa, onko tuotteessa tai palvelussa Avainlippu. Näin autamme asiakkaita tekemään omien arvojensa mukaisia valintoja, kertoo kampanjan projektipäällikkö Merja Mantila Suomalaisen Työn Liitosta.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Kampanja tulee pitämään sisällään muun muassa tv-filmejä, radiomainontaa, tutkimusta, viestintää sekä tapahtumia, kuten Suomen suurimmat avoimet ovet Tervetuloa meille -viikolla syksyllä. Osallistu kampanjaan ja keskusteluun somessa #Avainlippu #OnhansiinäAvainlippu

Kampanjan verkkosivustolta löydät lisämateriaalia kampanjaan liittyen www.avainlippu.fi

 

Lisätietoja:
Juha Harjula, toimitusjohtaja, Biojussi / Harxo Oy, p. 050 309 8442, juha.harjula@biojussi.fi
Merja Mantila, projektipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 330 3640, merja.mantila@suomalainentyo.fi

Biojussi on jätevesi- ja kompostorijärjestelmien suunnitteluun, valmistamiseen ja rakentamiseen erikoistunut yritys. Meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme saat toimivat ratkaisut harmaiden jätevesien puhdistamiseen laajalla kokemuksella. Tarjoamme myös erinomaiset ratkaisut biojätteen kompostointiin sekä hevosenlannan varastointiin ja kompostoimiseen.

Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kolmivuotinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Avainlippu-alkuperämerkin tunnettuutta ja vaikutusta ostopäätöksiin. www.avainlippu.fi

 

Biojussille ja Biojussi-tuotteille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Biojussille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Biojussin harmaavesisuodattimissa ja kompostoreissa voidaan nyt käyttää avainlippu-merkkiä.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

– Biojussi on kotimainen perheyritys ja tuotteet puhtaasti kotimaisia sekä luotettavia ja turvallisia, joten haluamme myös vahvistaa tätä kuvaa yrityksestämme ja tuotteistamme. Myös vastuullisuus on yksi avainasioita toiminnassamme. Avainlippu-merkki on hyvin tunnettu asia kuluttajien keskuudessa, ja se tukee hyvin ajatuksiamme ja viestiä, jota tuotteidemme kautta haluamme jakaa, Juha Harjula valaisee.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Tästä voit ladata tiedotteen: avainlippu_tuote_tiedote_2018

Lisätietoja

Juha Harjula, Harxo Oy / Biojussi, 050 3098 442, juha.harjula@biojussi.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Biojussi on jätevesi- ja kompostorijärjestelmien suunnitteluun, valmistamiseen ja rakentamiseen erikoistunut yritys. Meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme saat toimivat ratkaisut harmaiden jätevesien puhdistamiseen laajalla kokemuksella. Tarjoamme myös erinomaiset ratkaisut biojätteen kompostointiin sekä hevosenlannan varastointiin ja kompostoimiseen.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

Uusi yhteistyökumppani Ainoa Vesipalvelut Oy

Biojussi on yhteistyössä uuden valtakunnallisen ja monipuolisia jätevesipalveluita tuottavan Ainoa Vesipalvelut Oy:n kanssa. Ainoa Vesipalvelut tarjoaa monipuolisesti tuotteet jätevesijärjestelmiin ja kuivakäymälöihin. Valikoimassa mukana on tietysti Biojussi-tuotteet. Lisäksi Ainoalta saat kattavat ja ammattitaitoiset suunnittelupalvelut, jotka tietysti ovat aina välttämättömiä jätevesijärjestelmää saneeratessa tai uutta järjestelmää asennettaessa. Yrityksellä on pitkä kokemus jätevesijärjestelmistä ja suunnittelusta. Ainoa Vesipalveluiden lähtökohtia on kuvattu heidän verkkosivuillaan www.ainoavesi.fi näin ”Ainoa Vesipalvelut Oy on syntynyt halusta auttaa ja palvella suomalaisia perheitä luotettavasti. Ainoan taustalta löytyvät Suomen kokeneimmat jätevesiasiantuntijat, ja meille voit turvallisesti uskoa vaikeimmatkin jätevesihaasteesi. Meiltä löydät jätevesisuunnitelmat, jätevesijärjestelmät sekä kuivakäymälät.” Biojussin puolesta odotamme hyvää ja monipuolista yhteistyötä, jolla yhdessä turvaamme vesistöjemme ja luontomme puhtautta sekä asiakkaillemme huoletonta asumista sekä toimivia jätevesijärjestelmiä.

Uusi haja-asutusalueiden jätevesiasetus ja ympäristönsuojelulaki velvoittaa vesistön lähellä ja pohjavesialueilla sijaitsevia kiintieistöjä, jotka eivät esim. kunnallisessa viemäriverkossa, tietyin rajoituksin. Jätevesiasioiden kuntoon laittamiseen on asetettu takarajaksi 31.10.2019. Nyt kannattaa siis hyvissä ajoin laittaa jätevesiasiat kuntoon! Apua asiaan saat meiltä tai esimerkiksi Ainoa Vesipalveluilta. He tarjoavat maksutonta ja samalla ammattitaitoista ja luotettavaa alkuneuvontaa, jotta pääset asiasi kanssa varmasti eteenpäin. Kannattaa siis olla yhteydessä!

 

Biojussi mukana maaseudun lupaavimpien kasvuyritysten joukossa!

Biojussi on mukana maaseudun lupaavimpien kasvuyritysten joukossa ja pääsemme osallistumaan Maaseudun Kasvupolkuun, joka on koko Suomen laajuinen yrityksen kasvua ja kehittymistä tukeva sparrausohjelma. Maaseudun Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa eli Kasvu Openia. Kasvu Open on yhdistelmä sparrausta ja kilpailua, sillä prosessin aikana kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset etenevät valtakunnalliseen sparraukseen ja lopulta finaaliin saakka. Suomen suurimmassa kasvuyrittäjyysohjelmassa osallistuvat yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan ja vauhdittamaan kasvuaan yhdessä omien alojensa parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Myös maaseudun tulevaisuus muodostuu kehittyvien ja elinvoimaisien yritysten varaan, joten kehityksessä on pysyttävä mukana tai oikeastaan tässä on kuljettava ihan etujoukoissa tai jopa suunnannäyttäjänä. Kasvupolku® tarjoaa hienon mahdollisuuden pölyttää omia ajatuksia sekä hankkia uutta osaamista ja uusia näkökulmia yrityksen toimintaan.

Maaseudun Kasvupolku® tarjoaa yrityksille mahdollisuuden löytää uusia ideoita, ajatuksia sekä innovaatioita maaseudulla yrittämiseen. Kasvupolku®-sparraukseen valittiin 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa, maaseudulta ponnistavaa yritystä, jotka saavat kahden päivän ajan sparrausta Suomen liike-elämän asiantuntijoilta.  Nämä kokeneet asiantuntijat eli “myllärit” auttavat yrityksiä löytämään kasvun eväitä ja kontakteja. Kasvuohjelmaan oli hakijoita tänä vuonna yhteensä 57. Kasvuohjelman valintakriteereissä painottuu yrityksen kasvusuunnitelma ja tärkeimpiä painotettavia asioita ovat kasvun nälkä, kasvupotentiaali (markkinatilanne, kansainvälistymismahdollisuudet, tiimi), skaalautuvuus, uskottavuus, ajankohtaisuus, mahdollisuus vaikuttaa markkinaan ja omintakeisuus. Vaikka kasvukeskukset ja tietyt osat Suomea vetävät hanakasti puoleensa eri alojen asiantuntijuutta sekä työvoimaa, löytyy maaseudulta ihan omanlaisensa ja uniikki toimintaympäristö yritystoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen. Tämä toimintaympäristö on ehdoton kestävän kehityksen kannalta, koska kuitenkaan kaikkia asioita ei vaan voi simuloida kaupungeista käsin. Täällä maaseudulla ratkaistaan siten myös kaupunkien ongelmia. Maaseutu tarjoaa hyvät mahdollisuudet monenlaisille yrityksille ja innovaatioille!

Kehitys jatkaa kehittymistään ja niin haluamme mekin tehdä. Biojussilla on visio ja tätä päämäärää kohti kuljemme. Kuten tuolla yritysesittelyssäkin ajatuksistamme kerromme ”Vaikka meillä on jo nyt erinomaisia tuotteita, niin pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme entistä paremmiksi ja kaikenlaisiin olosuhteisiin sopiviksi.”, pyrimme olemaan koko ajan parempia. Samoin haluamme toimia yrityksemme kanssa eli kehittää yritystä siten, että pystymme entistä paremmin ja monipuolisemmin palvelemaan asiakkaitamme. Maaseudun Kasvupolusta ja Kasvu Openista saamme varmasti lisää käytännön työkaluja kehittymiseen, hyvät opit ja kokemukset sekä asiantuntijoiden neuvot hyötykäyttöön yrityksessämme. Nyt sitten vaan avarin katsein ja ennakkoluulottomasti eteenpäin!

Tästä Kasvu Openin tiedotteeseen.

Vesihuoltotulkki avuksi oman jätevesijärjestelmän tarpeen selvittämiseen

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uuden sovelluksen nimeltään Vesihuoltotulkki. Sen avulla pystyt selvittämään oman kiinteistösi jätevesijärjestelmän tarpeen. Omaan mökkiin tai vapaa-ajanasuntoon liittyvät velvoitteet ovat varmasti olleet epäselviä monelle kiinteistönomistajalle, koska haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöä on säädetty ja uudistettu nyt moneen kertaan. Sovellus on tehty erityisesti auttamaan haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvityksessä oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Sovellusta käyttämällä selviää sekin, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovelluksen avulla saat myös vinkkejä siihen, minkälainen kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tulisi valita. Jos uudistunut haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyä koskeva lainsäädäntö mietityttää, niin suosittelemme kokeilemaan Vesihuoltotulkkia. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä. Jos jokin vielä asian suhteen mietityttää, niin meiltä voi aina kysyä lisätietoja. Tai jos asia tuli hyvinkin selkeäksi, niin ota meihin kuitenkin yhteyttä! Tehdään kiinteistöllesi jätevesisuunnitelma ja -selvitys sekä asennetaan sinne Biojussi harmaavesisuodattimet puhdistamaan jätevedet.

Sovelluksen käyttö on melko yksinkertaista. Aloitetaan hakutoiminnolla, esimerkiksi katuosoitteella tai paikan nimellä, etsimällä kartasta rakennus, jonka jätevesijärjestelmän tarve halutaan selvittää. Klikataan keltainen kursori rakennuksen siihen kohtaan, joka on lähinnä mahdollista vesistöä. Keltainen kursori siis siirtyy siihen kohtaan johon kartalla klikkaat. Tämän jälkeen Vesihuoltotulkki antaa välivastauksen rakennuksen sijainnista huomioiden pohjavesialueet, vesistöt ja taajamarakenteen. Seuraavaksi Vesihuoltotulkki kyselee sinulta muutaman jatkokysymyksen. Mikäli kyseisessä kohteessa jätevesienkäsittelyn tehostaminen on aiheellista, jatketaan vastaamalla jatkokysymyksiin (3 – 7 kpl), Kysymyksiin voi vastata, vaikka kiinteistön sijainti ei sitä edellyttäisikään. Lopuksi saat vastaustesi perusteella ehdotuksen kiinteistölle parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesijärjestelmistä. Vesihuoltotulkki tuo esille myös monta muuta huomionarvoista asiaa, kuten kiinteistön sijaintikunnan omat vaatimukset jätevesihuoltoon ja jätevesijärjestelmän huoltotarpeen.

Vesihuoltotulkki löytyy ympäristöhallintojen yhteisestä verkkopalvelusta ympäristö.fi tai tästä! Suomen ympäristökeskuksen tiedote asiasta taas löytyy tästä. Biojussi harmaavesisuodattimen pääset valitsemaan tästä tai oikealla olevaa kuvaa klikkaamalla. Me ja yhteistyökumppanimme autamme sinua mielellämme jätevesihuollon järjestämisessä kiinteistöllesi!

BIOJUSSI on myös Facebookissa, Twitterissä ja Pinterestissä

Olemme nyt myös Facebookissa, Twitterissä sekä Pinterestissä! Meistä saa tykätä ja meitä saa seurata siis myös sosiaalisessa mediassa, tai oikeastaan se on jopa suositeltavaa. Verkkosivuiltamme linkit näihin some-kanaviin löytyvät sivujen alareunasta. Siellä on kuvakkeet, joita klikkaamalla pääset siirtymään profiileihimme. Ilmoittelemme ajankohtaisista asioista, kuten tapahtumista, tarjouksista, uutuuksista sekä muista tulemisista ja menemisistä, joten kannattaa ehdottomasti olla mukana seuraamassa. Nämä sosiaalisen median kanavat ovat myös oiva tapa olla yhteydessä meidän suuntaan eli heti vaan viestiä tulemaan, jos on jotain kysymyksiä tai ajatuksia mielessä. Pyrimme vastailemaan mahdollisimman nopeasti. Nyt siis nopeasti tutustumaan, tykkäämään ja seuraamaan!

-Somejussi

Verkkosivut ovat uudistuneet!

Verkkosivumme ovat nyt uudistuneet. Uudistuksella pyrimme saamaan sivuistamme entistä selkeämmät, helppokäyttöisemmät sekä paremmin asiakasta ja muita yhteistyökumppaneita palvelevat. Tulemme olemaan myös entistä enemmän mukana sosiaalisessa mediassa, joten uudet sivut ovat paremmin vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kanavien kanssa. Toivottavasti tätä kautta myös paljon asiakkaiden kanssa.

Joiltain osin uudet sivumme odottavat tässä kohtaa vielä viimeistelyä, mutta eiköhän nämäkin saada piakkoin valmiiksi. Tämänkin jälkeen haluamme edelleen kehittää ja tulemme kehittämään sivujamme. Jos sinulla on mielessäsi jokin idea, niin olemme ehdottomasti kiinnostuneita. Olemme muutenkin kiinnostuneita mielipiteestäsi, joten kerro se meille! Tästä antamaan palautetta!

Talli-Jussi esillä Teivossa 3.10.2017

HELMET Pirtti-tilaisuus tällä kertaa Tampereen Teivossa. Tilaisuudessa mukana tallinpitäjät, lannan hyötykäytöstä kiinnostuneet tahot kuten maatilat, viherrakentajat, energiayhtiöt, jäteyhtiöt sekä palveluita tarjoavat yritykset sekä laitevalmistajat. Luvassa esityksiä ja keskustelua hevosenlannasta. Vielä ehtii mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tässä linkki päivän ohjelmaan: http://envitecpolis.fi/helmet/tapahtumat/pirtti-tilaisuus-teivossa-ti-3-10-2017/

Jukka Harjula puhumassa Talli-Jussista HELMET Pirtti-tilaisuudessa Jokimaalla

Alueellisissa HELMET Pirtti -tilaisuuksissa tallinpitäjät, lannan hyötykäytöstä kiinnostuneet tahot kuten maatilat, viherrakentajat, energiayhtiöt, jäteyhtiöt sekä palveluita tarjoavat yritykset ja laitevalmistajat tuodaan saman pirtin pöydän ääreen. Päivän tavoitteena on esitellä vaihtoehtoja, antaa vastauksia, kumota myyttejä ja herättää mielenkiintoa. BIOJUSSIN Jukka ja tallinpitäjä Hanna Heinonen mukana puhumassa lannan kompostoinnista Talli-Jussilla.

Linkki päivän ohjelmaan: http://envitecpolis.fi/helmet/tapahtumat/pirtti-tilaisuus-jokimaalla-ke-30-8-2017/