Haja-asutusalueilla sijaitsevilla kiinteistöillä on nyt jo pieni kiire hoitaa jätevesiasiat kuntoon, jos laki muutoksiin velvoittaa. Muutetussa ympäristönsuojelulaissa ja jätevesiasetuksessa asetetaan raamit kiinteistökohtaisiin toimiin jätevesien käsittelyyn. Jotta asia ei olisi liian helppo, on jätevesijärjestelmiin liittyvissä vaatimuksissa vielä kuntakohtaisia eroja. Olemme nyt keränneet tähän asiat, jotka kiinteistön omistajan tulee ottaa huomioon, kun alkaa miettimään tai miettii oman kiinteistön jätevesiasioita ja mahdollista kunnostuksen tarvetta.

1. Kiinteistösi jätevesijärjestelmää ei välttämättä tarvitse asentaa tai uusia!

Kaikkien ei tarvitse uusia jätevesijärjestelmää. Ympäristönsuojelulaissa on annettu helpotuksia ja tiettyjen ehtojen täyttyessä, jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia. Jätevesijärjestelmän uusimista ei tarvitse suorittaa, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
 2. Kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
 3. Kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 4. Kiinteistön omistaja on syntynyt ennen päivämäärää 9.3.1943
 5. Kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
 6. Myös kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastettava sosiaalinen suorituseste otetaan huomioon

Nämä ovat ympäristönsuojelulakiin kirjatut ehdot ja vähimmäisvaatimukset, mutta vaatimuksissa voi olla vielä kuntakohtaisia tiukennuksia. Jos siis nämä ehdot täyttyvät, ole vielä varmuuden vuoksi yhteydessä kuntasi päättävään viranomaiseen varmistaaksesi asian. Ja meidän suosituksemme tietysti on, että kaikki pitäisimme omat rantamme puhtaana ja puhdistaisimme mahdollisimman paljon pesuvesiä.

2. Näissä tapauksissa jätevesijärjestelmä tarvitsee asentaa tai uusia

Jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyttynyt, niin todennäköisesti kiinteistösi jätevesijärjestelmä vaatii toimenpiteitä. Jätevesijärjestelmän kunnostus vaaditaan siis tässä tapauksessa aina. Kunnostuksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä olevan rakennuksen sijainnin mukaan.

Jos rakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta, niin kunnostus pitää olla tehty 31.10.2019 mennessä. Aikaa on siis jäljellä reilu vuosi, mutta kannattaa aloittaa toimenpiteet ajoissa. Ensi vuonna kaikki asian kanssa tekemisissä olevat viranomaiset, urakoitsijat, suunnittelijat ja muut tahot ovat todennäköisesti todella kiireisiä. Näissä alle 100 metrin etäisyydellä sijaitsevissa tapauksissa on mahdollisuus poiketa määräyksistä, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kunnostuksen kustannuksen muodostuvat kohtuuttomiksi kiinteistön omistajalle.

Mikäli rakennus sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä, merestä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta, kunnostus täytyy tehdä seuraavan SUUREN remontin yhteydessä. 100 metrin etäisyys katsotaan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lähimmän talousvesiä tuottavan rakennuksen seinään. Tällaiseksi SUUREKSI remontiksi katsotaan vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessa korjataan. Myös tilanne, jossa rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö tehdään, katsotaan SUUREKSI remontiksi. Jos tämän kaltainen suuri remontti on edessä, niin laki ei anna poikkeamismahdollisuuksia jäteveden määrän tai kohtuuttomien kustannusten perusteella.

3. Mitkä on toimenpiteet, kun jätevesijärjestelmä tarvitsee uusia?

Jätevesiselvitys sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätevesiselvityksen pitää sisältää seuraavat asiat:

 1. Kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta
 2. Arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta
 3. Arvio puhdistusvaatimusten täyttymisestä
 4. Tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista
 5. Arvio muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen

Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Nämä ohjeet saat meiltä laitevalmistajana Biojussi-jätevesijärjestelmän mukana.

Jätevesisuunnitelma ja toimenpidelupa

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että jätevesijärjestelmästä laaditaan jätevesisuunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Tämä suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalle tehtävään lupahakemukseen (toimenpidelupa). Toimenpidelupa haetaan kiinteistön sijaintikunnasta. Suunnitelman on sisällettävä:

 1. Tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta
 2. Tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta ja toimintaperiaatteesta
 3. Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta
 4. Arvio jätevesien ympäristökuormituksesta
 5. Tiedot:
  1. asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista
  2. hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta
  3. jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista, ja muusta vedenotosta
  4. pinta- ja pohjavesistä
  5. muusta maankäytöstä
 6. Tarvittaessa myös tiedot jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan

Kun toimenpidelupa on saatu, niin jätevesisuunnitelman mukaisiin toimiin voidaan ryhtyä. Tämä tarkoittaa käytännössä suunnitelman mukaisten järjestelmien hankkimista ja osaavan urakoitsijan kutsumista kiinteistölle.

4. Kuulostaako hankalalta? Autamme sinua!

Jos kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan, niin suosittelemme ottamaan paikallisen jätevesisuunnittelijan palvelut käyttöön, niin  kaikki tulee varmasti tehtyä oikein. Suunnittelija sitten osaa valita kiinteistöllenne oikeanlaiset ja tarpeeseenne sopivat jätevesiratkaisut. Myös meidän kautta saat kokonaisvaltaisen paketin kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelusta ja järjestelmän valinnasta aina asennukseen, laitteen käytön opastukseen ja käyttöönottoon asti. Sekä tietysti autamme ja palvelemme myös tämän jälkeen!

Ota meihin yhteyttä!